Bucureşti/Legal Info/Condiții generale

Condiții generale

Getlokal Condiții generale pentru publicitate online

 

1.     CONDIȚII GENERALE

 

1.1.  Aceste Condiții Generale se aplică și reprezintă parte integrantă a tuturor contractelor încheiate între "Getlokal SRL" ("Getlokal") și clienți, referitor la utilizarea de servicii de publicitate furnizate prin intermediul Website-ului Getlokal (accesibil prin getlokal.com, getlokal.rо, getlokal.mk și getlokal.rs). Atunci cînd Clientul acceptă Oferta, se consideră că acesta este în cunoștință de cauză și acceptă aceste Condiții Generale. 

1.2.  În prezentele Condiții Generale, termenele și expresiile folosite au următoarea semnificație:

 

Pagină pentru loc înseamnă Pagină pentru loc  așa cum este definită în Condițiile generale de utilizare ale serviciilor, accesibile prin Website-ul Getlokal (Condiții de utilizare), care poate fi accesat la următoarea adresă: http://www.getlokal.ro/ro/page/terms-of-use.  

 

Conținutul reprezintă conținutul de text și grafică oferit prin orice mijloace din partea clientului  în ceea ce privește utilizarea Serviciilor, inclusiv fără limitarede text, grafică, imagini, fotografii, video, sunete, muzică, animație sau orice alte informații și materiale.

 

Contractul  reprezintă contractul între Client și Getlokal, format din condițiile Ofertei acceptată de Client și prezentele Condiții Generale.

 

Client  înseamnă persoana fizică sau juridică sau orice altă organizație care solicită livrare de Servicii și acceptă Oferta corespunzătoare pentru  punerea la dispoziție a acestora.

 

Website-ul Getlokal (www.getlokal.com, www.getlokal.ro, www.getlokal.mk și www.getlokal.rs) este  website, proprietate a și condus de Getlokal Bulgaria LTD. Diferitele  domain-uri (adică getlokal.ro, getlokal.mk и getlokal.com) orientează utilizatorii către diferitele versiuni lingvistice ale Website-ului Getlokal.

 

CG reprezintă prezentele condiții generale care pot fi modificate din cînd în cînd în conformitate cu prevederile conținute în acestea.

 

Getlokal Bulgaria reprezintă Getlokal Bulgaria LTD., societate cu răspundere limitată cu unic asociat, legal constituita si funcționând în conformitate cu legile Republicii Bulgaria, înregistrată în Registrul Comerțului către Agenția Mențiunilor din cadrul Ministerului Justiției, cu CUI 202040629, cu sediul și adresa în Sofia 1408, str. Balsha 1.Bloc 9, etaj 4, în calitate de proprietar al site-ului Getlokal, prin intermediul căruia sunt furnizate Serviciile care sunt obiectul prezentelor Condiții generale.

 

Getlokal reprezintă “Getlokal SRL”, societate cu proprietar unic, constituită în mod corespunzător și care există în conformitate cu legislația din Romania, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/11682/29.09.2011, C.U.I. RO 29164346, cu sediul și adresa în municipiul  București, sector 3, str. Radu Calomfirescu 7, et. 2, apartament 5, te.: +40 723 687 858, e-mail: info@getlokal.com, societate care pune la dispoziție Serviciile care sunt obiect al prezentelor Condiții Generale.

 

Oferta  reprezintă documentul transmis de Getlokal Clientului în formă scrisă, inclusiv în format electronic și care conține o propunere de punere la dispoziție a unui serviciu sau a unor servicii concrete către Client și o descriere detaliată a tuturor parametrilor, inclusiv tipul de serviciu, termenul de livrare, prețul și / sau metoda de stabilire a prețurilor (în cazul în care prețul nu este o sumă fixată), condițiile de plată, toate cerințele aplicabile de furnizare de conținut din partea clientului, care nu sunt incluse în prezentele Condiții generale și alte date similare.

 

Comanda reprezintă o cerere către Getlokal pentru furnizarea de serviciu, transmisă de Client în formă scrisă, inclusiv în format electronic sau o acceptare din partea Clientului a ofertei transmise de Getlokal.

                           

Materialul Propriu  reprezintă orice material care este obiect al dreptului asupra proprieteții intelectuale sau alte drepturi, care pot limita utilizarea acestuia sau orice alt material în legătură cu care sunt acceptate obligații care pot limita folosirea lui (inclusiv, fără limitare, date cu caracter personal, secrete comerciale, date confidențiale, denumiri de firmă).

 

Serviciile  reprezintă serviciile plătite puse la dispoziție de Getlokal prin intermediul Website-ului  Getlokal, care constau din diferite tipuri de publicitate, inclusiv, dar nu limitat la, punerea la dispoziție a posibilității de a încărca sau de a adăuga informații suplimentare în Pagina pentru Loc a Clientului, furnizarea de anunțuri publicitare și bannere, diferite servicii tehnice legate de utilizarea serviciilor de publicitate etc. Informații privind diferitele tipuri de servicii specifice pot fi puse la dispoziție prin Website-ul Getlokal sau de către Getlokal unui anumit client, la cererea acestuia sau din proprie inițiativă a acestuia.

 

2.      ÎNCEPUT ȘI DURATĂ

 

2.1    Contractul se consideră încheiat atunci cînd Clientul acceptă Oferta transmisă de Getlokal.Acceptarea se efectuează în formă scrisă, inclusiv în format electronic, și se transmite către Getlokal nu mai tîrziu de 30 de zile de la data de primire a propunerii, cu excepția cazului în care nu este prevăzut altceva în Oferta respectivă. Odată cu acceptarea Ofertei, Clientul acceptă prezentele Condiții Generale care vor fi puse la dispoziție împreună cu Oferta.

2.2    Cu excepția cazului în care este reziliat mai devreme, în conformitate cu prezentele Condiții Generale, Contractul va continua să fie valabil pentru perioada specificată în Ofertă.

 

3.      OBLIGAȚII ALE LUI GETLOKAL

 

Getlokal, conform prezentelor Condiții Generale urmărește să:

 

3.1    pună la dispoziție Serviciile, așa cum sunt descrise în prezentele Condiții Generale și în Ofertă;

3.2    pună la dispoziție informațiiile și documentele necesare referitor la sumele datorate și plătite de client.

 

4.      OBLIGAȚII ALE CLIENTULUI

 

Clientul:

4.1    trebuie să pună la dispoziție sau să posteze întreg conținutul și/sau întreaga informație care sunt necesare pentru punerea la dispoziție a Serviciilor în format adecvat, așa cum este menționat de Getlokal în Ofertă sau în alt mod corespunzător;

4.2    nu trebuie să se prezinteca altă persoană sau ca reprezentant al unei persoane care nu este împuternicită să reprezinte sau în alt mod să inducă în eroare Getlokal, Getlokal Bulgaria sau terțe persoane cu privire la identitatea sa sau apartenența sa la o anumită grupă de persoane;

4.3    este responsabil pentru legalitatea, corectitudinea și autenticitatea Conținutului încărcat de el sau pus la dispoziție de către Client lui Getlokal în scopul încărcării unui Conținut de către acesta din urmă, precum și Conținut accesibil prin legătură electronică pus la dispoziție de către Client și pentru conformitatea din toate privințele  ale acestuia cu reglementările tuturor legilor și reglementărilor referitor la conținutul reclamelor și ale prezentelor Condiții Generale.Getlokal și Getlokal Bulgaria nu sunt obligați să monitorizeze sau să aprecieze și nu sunt responsabili pentru legalitatea Conținutului  fiecărui client care este postat pe Website-ul Getlokal, ca parte integrantă a prestării de Servicii.

4.4    Recunoaște în cazul primirii de solicitări de revendicări din partea terților că conținutul postat pe Website-ul Getlokal încalcă drepturile acestora de proprietate intelectuală sau alte drepturi sau este în contradicție cu sau încalcă condițiile oricărei reglementări legislative sau prezentele Condiții Generale, precum și în cazul cînd Clientul încalcă drepturile  lui Getlokal sau ale lui Getlokal Bulgaria, Getlokal și/sau Getlokal Bulgaria  are dreptul conform liberei sale aprecieri să renunțe să publice/încarce  sau să întrerupă accesul unui asemenea conținut la Website-ul Getlokal, fără notificare prealalbilă, pînă la soluționarea acestui litigiu de către o autoritate de stat competentă. În cazurile cînd Getlokal sau Getlokal Bulgaria consideră conținutul sau condițiile oricărei parți a acestuia ca fiind în contradicție cu sau încalcă condițiile oricărei reglementări legislative sau prezentele Condiții Generale sau este incompatibil cu serviciile care se pun la dispoziție deja altui client, Getlokal și/ sau Getlokal Bulgaria  are dreptul conform liberei sale aprecieri să renunțe să publice/posteze sau să întrerupă accesul unui asemenea conținut la Site-ul Getlokal, fără notificare prealabilă. În cazul primirii unui ordin din partea unui organ de stat compentent referitor la conținut, Getlokal și/sau Getlokal Bulgaria are dreptul fără notificare pralabilă să limiteze accesul la acesta și să efectueze alte acțiuni în conformitate cu ordinul primit. Același lucru este valabil, respectiv pentru orice conținut pus la dispoziție prin legătură electronică sau încărcat de către Client.Clientul recunoaște că în toate aceste cazuri Getlokal nu încalcă Contractul.

4.5    recunoaște că postarea / publicarea oricărui conținut pus la dispoziție pentru postare sau postat de către Client nu se interpretează ca și acord sau aprobare sau exprimare de părere personală din partea lui Getlokal sau Getlokal Bulgaria în ceea ce privește conținutul respectiv sau produsele și serviciile care sunt promovate în acest mod.Același lucru se referă și la conținutul pus la dispoziție prin legătură electronică destinat  pentru încărcare sau încărcat de către Client precum și pentru produsele și serviciile pe care le promovează.

4.6    trebuie să garanteze că toate fișierele electronice puse la dispoziție sau încărcate de acesta sunt produse prin folosirea de software licențiat și nu conțin viruși de calculator, cai troieni sau alte coduri de calculator dăunătoare.

 

5.      PREȚURI ȘI PLĂȚI

 

5.1    Prețul pentru fiecare serviciu este indicat în ofertă sau în alt mod corespunzător.

5.2    Plățile se efectuează în conformitate cu un grafic legat de modul de plată, precum și în conformitate cu Oferta.

5.4    Plățile se efectuează prin virament bancar într-un cont transmis Clientului de către Getlokal sau prin alte mijloace electronice așa cum este menționat în Ofertă.

5.5    Dacă prețul pentru serviciul descris în ofertă depinde de factori în afara posibilității de apreciere ale lui Getlokal, precum număr de afișări sau clickuri sau alte criterii care depind de comportamentul utilizatorilor Website-ului Getlokal, atunci Getlokal pune la dispoziție Clientului informație și/sau statistică a afișărilor, click-urilor sau a altor parametrii aplicabili cînd aceasta a fost convenit cu Clientul.

5.6    În cazul întîrzierilor plăților datorate pentru servicii sau o parte a serviciilor care deja au fost puse la dispoziție Clientului, Clientul este obligat să plătească sumele datorate împreună cu dobînda legală pentru perioada de întîrziere.

5.7    Datorită faptului că serviciile sunt foarte diverse și se extind și modifică în mod continuu în scopul îmbunătățirii și diversificării acestora, numărul și caracteristicile seviciilor puse la dispoziție pot fi modificate în orice moment de către Getlokal.

 

6.      PUNEREA LA DISPOZIȚIE A SERVICIILOR

 

6.1    Punerea la dispoziție a serviciilor trebuie să înceapă după achitarea prețului datorat în legătură cu acestea (sau la prima depunere, în funcție de caz ) sau mai devreme, la libera apreciere a lui Getlokal.

6.2    Regulile de punere la dispoziție a fiecărui tip de serviciu, inclusiv parametrii lui concreți, perioada și modul de punere la dispoziție etc., în funcție de tipul serviciului, sunt menționate de către Getlokal în ofertă sau într-un alt mod corespunzător.

6.3    Getlokal își rezervă dreptul de a efectua orice modificări a parametrilor pentru punerea la dispoziție a serviciilor ,dacă aceasta este necesar, în scopul concordanței acestora cu cerințele tehnice, tehnologice sau legislative.

 

7.      CONȚINUT ȘI MATERIAL CU DREPT DE AUTOR

 

7.1    Clientul declară și garantează că el este proprietar sau este împuternicit corespunzător să folosiți întregul conținut, inclusiv material Patentat, pus la dispoziție sau postat în scopul folosirii Serviciilor..

7.2    Getlokal și Getlokal Bulgaria își rezervă dreptul ca înainte de a publica orice conținut pus la dispozițe de către client, și în orice moment după aceasta să divulge proprietarului materialului cu drept de autor, care este inclus în acest conținut, precum și oricărui organism legal constituit, care are putere asupra Conținutului sau aspectul extern al reclamelor, intenția  Clientului de a folosi materialul respectiv în scopul utilizarii  Serviciilor.

7.3    Getlokal и Getlokal Bulgaria își rezervă dreptul de a șterge, a refuza să publice sau a bloca accesul la oricare parte materialului de Autor, pus la dispoziție în scopul utilizării serviciilor, atunci cînd Getlokal sau Getlokal Bulgaria au destule argumente să considere că proprietarul materialului cu drept de autor respectiv nu a acordat sau a retras permisiunea acestuia de utilizare acordată clientului. Clientul este de acord că asemenea ștergere, refuz sau blocare nu se consideră ca încălcare a obligațiilor contractuale ale lui Getlokal.

7.4    Dacă punerea la dispoziție sau publicitatea activităților sau mărfurilor promovate de către Client este sau va deveni obiect al unui regim permisiv legislativ special, Getlokal poate solicita ca clientul să pună la dispoziție dovadă pentru concordanță cu acest regim. Clientul este dator să informeze Getlokal pentru orice modificări legate de concordanța cu cerințele legislative speciale, inclusiv pierderea de către Client a autorizației de efectuare a activității respective sau de vînzare a mărfurilor respective. În ultimul caz, precum și în cazul cînd solicitarea de punere la dispoziție de dovadă de concordanță nu este satisfăcută, Getlokal și/sau Getlokal Bulgaria pot să refuze să publice sau să blocheze accesul la orice conținut pus la dispoziție de către Client în legătură cu publicitatea activităților sau mărfurilor respective.

7.5    Prin prezenta Clientul este de acord pentru folosirea întregului conținut, inclusiv a materialelor cu drept de Autor, puse la dispoziție sau postate pentru utilizarea Serviciilor pentru procesele de lucru interne ale lui Getlokal și Getlokal Bulgaria, legate de exploatarea Website-ului Getlokal, punerea la dispoziție a serviciilor și punerea la dispoziție a altor servicii de Getlokal sau Getlokal Bulgaria Clientului sau persoanelor terțe, inclusiv servicii informaționale, plătite sau neplătite.

 

8.      RESPONSABILTATE

 

8.1    Clientul confirmă și este de acord că sistemele de calculator și telecomunicații nu sunt neîntreruptibile sau asigurate împotriva defectelor și că din cînd în cînd va fi nevoie să fie efectuate reparații, întreținere sau modernizare și că Getlokal nu poate garanta funcționarea continuă și accesibilitatea la Website-ul Getlokal.Getlokal și Getlokal Bulgaria vor întreprinde toate măsurile comerciale rezonabile pentru a diminua la minimum asemenea perioade de întrerupere sau  lipse de acces.

8.2    Getlokal nu este responsabilă în nici un fel referitor la exactitatea sau orice altă caracteristică a tuturor datelor primite de către Getlokal sau Getlokal Bulgaria din partea terțelor persoane care pot fi folosite pentru  a sprijini funcționalitatea website-ului Getlokal și pot fi arătate utilizatorilor în legătură cu Serviciile(precum date cartografice folosite pentru indicarea adreselor locațiilor).

8.3    Getlokal nu garantează că Serviciile vor satisface cerințele și așteptările Clientului inclusiv, dar nu numai în legătură cu rezultatul punerii la dispoziție a acestora sau că Serviciile vor fi neîntrerupte, la timp și sigure. Prin acceptarea prezentelor Condiții Generale Clientul declară că folosirea Serviciilor trebuie să fie în totalitate în responsabilitatea și riscul acestuia iar părțile convin că Getlokal și/sau Getlokal Bulgaria nu sunt responsabili pentru orice fel de prejudicii care ar putea fi cauzate Clientului în decursul folosirii Serviciilor, cu excepția cazului în care aceste prejudicii sunt cauzate de către Getlokal sau respectiv Getlokal Bulgaria intenționat sau din gravă neglijență.

8.4    Getlokal nu garantează că Serviciile vor fi puse la dispoziție fără nici un fel de erori sau omisiuni. În caz de eroare sau omisiune legat de punerea la dispoziție de Serviciu, care nu este din culpa Clientului, Getlokal va corecta acestea posibil cît mai repede, în funcție de posibilitatea practică, după primirea de notificare scrisă despre aceasta din partea Clientului și gratuit pentru Client.În afară de aceasta, Clientul are dreptul de a solicita prelungirea proporțională a termenului contractului fără obligații de plată a Clientului.Aceasta reprezintă responsabilitatea deplină a lui Getlokal și/sau Getlokal Bulgaria referitor la erori sau omisiuni.

8.5    Getlokal și/sau Getlokal Bulgaria nu sunt responsabili pentru daune-interese și avantajei pierdute de către Client sau persoane terțe,apărute ca rezultat al întreruperii, modificarii sau limitarii Serviciilor sau rezilierii contractului din cauza unei încălcări din partea Clientului a prezentelor Condiții Generale sau a legislației aplicabile sau datorită punerii la dispoziție de informație sau executare de ordine emise de organele competente. 

8.6    Clientul este obligat a despăgubi pe Getlokal și Getlokal Bulgaria pentru toate daunele și cheltuielile efectuate referitor la  revendicări ale persoanelor terțe, procedurile administrative sancțiuni și/sau despăgubiri sau sancțiuni achitate de Getlokal sau Getlokal Bulgaria referitor la conținut, inclusiv material de Autor, puse la dispoziție de către Client în contradicție cu legislația aplicabilă, prezentele Condiții Generale sau etica.

 

9. MODIFICĂRI

 

9.1    Modificări ale Clientului:

(a)     Clientul poate candida pentru modificare a Serviciilor sau o parte a acestora sau a unor anumiți parametrii, prin transmiterea de solicitare scrisă pentru aceasta către Getlokal. Dacă modificarea nu corespunde cerinței de Conținut și Material  de Autor în conformitate cu prezentele Condiții Generale, atunci solicitarea poate fi refuzată. Solicitarea poate fi făcută prin telefon, dar în acest caz Getlokal nu se obligă să-și asume nici un fel de responsabilitate referitor la autenticitatea unei asemenea modificări și poate solicita ca aceasta să fie făcută în scris.

(b)     Orice solicitare de modificare trebuie să fie acceptată de către Getlokal și către care se aplică respectiv prevederile de la pct. 2.1.

 

9.2    Modificări ale Getlokal:

(a)     Prezentele Condiții Generale pot fi modificate unilateral de către Getlokal.În cazul unor asemenea modificări Getlokal informează Clientul prin publicarea acestora în cadrul Website-ului Getlokal. Getlokal va pune la dispozițe Clientului un termen rezonabil pentru ca acesta să ia la cunoștință de modificările SG, dar nu mai puțin de doua săptămîni considerat de la data publicării modificărilor, așa cum e descris mai sus. Dacă în acestă perioadă Clientul nu respinge modificările, acestea se consideră ca obligatorii pentru Client. Clientul afirmă că respinge modificările transmițînd o notificare către Getlokal la următoarea adresă de e-mail: info[at]getlokal[dot]com (adresa de e-mail e transcris în acest mod pentru a se evita ; rugăm înlocuiți [at] cu ‘@’, și [dot] cu ‘.’) sau în alt mod, așa cum e indicat de Getlokal, contractul se consideră ca și reziliat imediat după primirea notificării de refuz. În acest caz Clientul nu are dreptul la restituirea prețului deja plătit de acesta care se referă la perioada după reziliere sau pentru punerea la dispoziție a serviciului care încă nu a luat startul.

(b)     Getlokal și respectiv Getlokal Bulgaria își rezervă dreptul să modifice numele lui Getlokal, Getlokal Site, caracteristicile lui tehnice,tipurile existente de servicii și parametrii cu care aceștia sunt accesibili și orice alte amănunte legate de servicii în scopul dezvoltării și perfecționării produselor și seviciilor sale.  În cazul în care Getlokal, în cadru rezonabil, apreciază că există probabilitatea ca această modificare să aibă un efect negativ serios asupra Clientului, atunci Getlokal va anunța în formă scrisă Clientul, dar nu este obligat să informeze în alt mod Clientul.  

 

10.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

10.1 Getlokal poate întrerupe punerea la dispoziție a tuturor serviciilor către Client sau să se abțină de a continua punerea la dispoziție a altor servicii solicitate de Client și să refuze anumite servicii suplimentare comandate de Client fără să datoreze penalizări sau restituire de sume care deja sunt primite de la Client și cu efect neîntîrziat, dacă Clientul:

(a)     este declarat în stare de insolvență sau este în lichidare;

(b)     nu reușește să achite la timp orice fel de sumă datorată conform Contractului;

(c)     nu poate asigura un Conținut care este în conformitate cu obligațiile Clientului, indicat în CG sau în Ofertă; sau

(d)     nu execută obligația alt Client conform contractului.

10.2 În afară de aceasta, Getlokal poate să întrerupă Contractul în orice moment și cu acțiune imediată prin notificare scrisă, inclusiv  în format electronic.În asemenea caz Clientul are drept de restituire a acelei părți a prețului deja achitat de acesta care se referă la perioada după întrerupere.

10.3 Clientul are dreptul să întrerupă Contractul în orice moment și cu acțiune imediată prin  înștiințare prealabilă scrisă, inclusiv în format electronic, adresată către Getlokal. În asemenea caz restituirea de sume deja plătite nu se datorează Clientului.

10.4  Dacă la momentul întreruperii contractului clientul nu a achitat toate sumele datorate referitor la servicii care deja au fost puse la dispoziție de către Getlokal, atunci acesta din urmă are dreptul de a primi toate plățile datorate împreună cu dobînda legală pentru perioada de întîrziere.

 

11.    DIVERSE

 

11.1 Notificări: Cu excepția cazului în care nu este prevăzut explicit altceva, notificările și înștiințările scrise, prevăzute în prezentele Condiții Generale se consideră valabile dacă sunt  făcute în formă de scrisoare cu confirmare de primire, poștă electronică, apăsare de buton virtual în Website-ul Getlokal și în alt mod similar cu condiția ca notificarea să fie înregistrată tehnic intr-un mod care să permită  redarea acesteia.Notificările se transmit la următoarele adrese cu date de contact:

(a)     dacă este către Getlokal – Sofia 1408, str. Balsha 1, Bloc 9, et. 4, fax: +359 (2) 952 39 21, tel.: +359 2 805 15 60, e-mail info[at]getlokal[dot]com (имейл adresa este transcrisă astfel pentru a se evita ; rugăm, înlocuiți [at] с ‘@’, și [dot] cu‘.’);

(b)     dacă este către Client – la orice adresă (pentru corespondență sau factură), fax număr sau adresă de e-mail, indicat de către Client sau, în cazul cînd Clientul este comerciant sau altă organizație și la adresa lui de înregistrare.

11.2  Notificări electronice: Odată cu acceptarea prezentelor Condiții Generale și încheierea de Contract, părțile își exprimă acordul și convin ca notificările electronice transmise între ele să fie considerate ca primite odată cu intrarea lor în sistemul informațional indicat de către adresant fără confirmare explicită. În cazul cînd Clientul a indicat o adresă de e-mail nevalabilă, notificarea se consideră ca primită odată cu transmiterea ei de către Getlokal, chiar dacă aceasta nu este efectiv primită.

11.3  Valabilitate: Dacă vreuna din prevederile Condițiilor Generale este nulă, aceasta nu conduce la nevalabilitatea contractului, a altor prevederi sau altor părți ale acestuia. Neajunsul se înlocuiește cu normele obligatorii ale legii sau cu practica și tradiția stabilite.

11.4  Drept aplicat: Contractul este obiect al și se interpretează de către și în conformitate cu legislația din Bulgaria.