Bucureşti/Legal Info/Conditii de utilizare a site-lui

Conditii de utilizare a site-lui

Condiții de utilizare a servicilor ofertite de site-ul Getlokal (Condiții de utilizare)

Prezentul document conţine Condiţiile generale de utilizare a serviciilor şi resurselor informaţionale oferite de „Getlokal Bulgaria” S.R.L. cu unic asociat, prin site-ul web Getlokal, şi stabileşte relaţiile dintre “Getlokal Bulgaria” SRL şi utilizatorii serviciilor accesibile prin site-ul Getlokal.
 

I. Noţiuni

 

Referitor la aplicarea şi tălmăcirea prezentelor condiţii de utilizare, expresiile şi termenele folosite, au următoarea importanţă:

 

1.1. “Adresă I.P.”, este numărul unic de identificare, care leagă un dispozitiv, pagină web sau resursă a utilizatorului, în modul în care să-i permită localizarea lor în internet.

1.2. “Web site Getlokal” este site-ul proprietatea firmei Getlokal, prin care se livrează serviciile şi resursele informaţionale ce fac obiectul prezentelor condiţii de utilizare. Diferitele domenii (incluzând dar nefiind limitat la getlokal.com, getlokal.ro, getlokal.mk, getlokal.rs și getlokal.fi) direcționează utilizatorii către site-ul Getlokal în diferite limbi.

1.3. “ Site web” este un loc în reţeaua globală de internet, accesibil prin adresa sa unificată URL, sub control HTTP sau HTTPS protocol, ce conţin file-uri, texte, programe (software), sunet, fotografie, imagine, redirecţionare electronica sau alte materiale şi resurse.

1.4. “Conţinutul utilizatorului”, este orice fel de text, fotografie sau alt fel de conţinut grafic, multimedia, video, redirecţionare electronică sau alt material, inclusiv opinie sau notă, evaluare, respectiv - răspuns, publicat de către un utilizator al serverului Getlokal, în aşa fel încât să fie accesibil pentru oricine prin site-ul Getlokal.

1.5. “Utilizator” este orice persoană fizică care foloseşte Serviciile şi resursele informaţionale oferite de site-ul Getlokal.

1.6. Utilizator neînregistrat” este orice utilizator care nu corespunde criteriilor unui utilizator înregistrat.

1.7. “Parola” este o combinaţie unică de litere, cifre şi/sau simboluri aleasă de utilizator, care împreună cu adresa de e-mail sau numele de utilizator pe care le-a indicat la înregistrare, foloseşte la accesul la profilul său de utilizator.

1.8. “Utilizator înregistrat” este orice utilizator care a trecut cu succes procedura de înregistrare şi şi-a creat profilul de utilizator , pentru a folosi serviciile accesibile prin site-ul Getlokal.

1.9. “Profilul de utilizator” este o secţiune separată a site-lui Getlokal, care conţine informaţia utilizatorului înregistrat conform cerinţelor Getlokal, care se păstrează la Getlokal, iar accesul utilizatorului înregistrat la profilul de utilizator se realizează prin adresa de e-mail sau numele de utilizator şi parola indicate la înregistrare. Profilul de utilizator dă posibilitatea utilizatorului înregistrat să folosească anumite servicii cu acces limitat, să configureze folosirea serviciilor, să-şi completeze, modifice şi modernizeze informaţia, să întrerupă folosirea serviciilor, să-şi modifice adresa de e-mail şi parola indicată la înregistrare, să posteze şi coboare profilul de utilizator postat în prealabil, şi altele. Profilul utilizatorului poate fi personal sau de firmă.

1.10. “Profilul personal” este profilul de utilizator al unei persoane fizice, care se foloseşte în scopuri personale, nu comerciale. Acesta conţine informaţie despre utilizatorul înregistrat şi activitatea pe care o desfăşoară în site-ul Getlokal.

1.11. “Profilul de firmă” (“Pagină”) este profilul de utilizator, creat şi folosit de o anumită persoană juridică, meşteşugar şi alţi asemenea, în scopul prezentării şi reclamării activităţii, serviciilor şi produselor în site-ul Getlokal. Profilul de firmă se înregistrează de către persoana juridică respectivă, de către meşteşugarul respectiv, şi aşa mai departe.

1.12. “Numele de utilizator” este combinaţia unică de litere, cifre şi/ sau simboluri la alegerea utilizatorului înregistrat, prin care, împreună cu parola aleasă de acesta, se identifică în site-ul Getlokal şi primeşte accesul la propriul profil de firmă.

1.13. Getlokal” – este firma „Getlokal Bulgaria” S.R.L., societate cu răspundere limitată cu asociat unic, înfiinţată conform legislaturii Republicii Bulgaria, cu sediul social şi sediul administrativ în oraşul Sofia 1408, strada „Balşa”1, bloc 9, etaj 4, înregistrată la Registrul oficial al comerţului cu codul unic de identificare 202040629, telefon +359 2 805 15 60, e-mail: info[at]getlokal[dot]com (Adresa de e-mail este scrisă astfel pentru a ne proteja de spam: te rugăm să înlocuiești [at] cu ‘@’și [dot] by ‘.’), care oferă serviciile ce fac obiectul prezentelor condiţii de utilizare. Getlokal, este o societate înregistrată conform Legii TVA.

1.14. “Link” este legătura (redirecţionarea) de pe o anumită pagină de internet, care permite redirecţionarea automată către altă pagină de internet, resursă informaţională sau obiect, folosind protocoale standard.

1.15. “Mesaj comercial” este mesajul de reclamă sau alt tip de mesaj, care popularizează direct sau indirect mărfuri, servicii sau opinie a unei persoane fizice sau juridice, care se ocupă cu activitate comercială sau meşteşugărească, sau exercită o profesie legală.

1.16. Server” este un dispozitiv sau un sistem de dispozitive legate, la care este conectat software-ul, pentru executarea unor sarcini legate de salvarea, procesarea, primirea şi trimiterea de informaţie.

1.17. Acţiuni rău intenţionate” sunt acele acţiuni sau lipsa de acţiune, ce încalcă etica internet sau care lezează persoanele conectate la internet sau reţelele asociate, precum şi trimiterea de mesaje nedorite (SPAM, JUNK MAIL), invadare, accesul la resurse prin folosirea altor drepturi şi parole, folosirea neajunsurilor sistemului în scopul unor avantaje proprii sau pentru strângerea de informaţii (HASK), acţiuni ce pot fi calificate ca spionaj industrial sau sabotaj, vătămarea sau distrugerea de sisteme sau masive informaţionale (СRАСК), trimiterea de “cai troiani” sau instalarea de viruşi sau sisteme neutorizate de control la distanţă, încălcarea procesului normal de funcţionare a altor reţele asociate ale utilizatorului, efectuarea de orice fel de activităţi, ce pot fi calificate ca infracţiune sau încălcări administrative, conform legislaturii bulgăreşti sau altă legislatură aplicabilă.

1.18. Pagină web” este o parte componentă a site-lui web.

1.19. Sistem informaţional / Sistem” este orice dispozitiv separat sau combinaţie de dispozitive legate sau asemănătoare, care este proiectat, sau unul din ele este proiectat, să salveze, să trimită şi să primească documente electronice.

1.20. “Eveniment întâmplător” este o circumstanţă de caracter neobişnuit, imprevizibil la momentul încheierii contractului, care face obiectiv imposibil livrarea serviciilor.

1.21. “Servicii” sunt serviciile oferite de site-ul web Getlokal.

1.22. Date personale” sunt orice fel de informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Persoană identificabilă, este persoana care poate fi identificată direct sau indirect, mai special prin numărul de identificare sau prin unul sau mai mulţi factori, prin specificul activităţii sale fizice, psihologice, economice, culturale, sociale sau altă identitate.

1.23. Procesarea datelor personale” („procesare”), reprezintă orice operaţie sau serie de operaţii, a datelor personale, cum sunt colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, adaptarea sau modificarea, dezvăluirea prin predare, distribuire sau altă formă de livrare, punerea în conformitate, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

1.24. Operator de date personale” este o persoană fizică sau juridică, privată sau publică, inclusiv un organ sau instituţie publică, care procesează date personale în numele Getlokal.

1.25. Marketing direct” este promovarea sau oferirea de produse şi servicii direct persoanelor fizice, prin poştă, inclusiv poştă electronică (e-mail), telefon sau alte mijloace de comerţ de la distanţă, precum şi analize despre scopurile studiilor de marketing.

 

II. Obiect

 

2.1. Prin site-ul Getlokal, Getlokal oferă utilizatorului serviciile indicate în condiţiile de utilizare, cu condiţia respecării stricte a cerinţelor din condţiile de uilizare.

2.2. Unele din servicii, pot fi utilizate fără a se impune efectuarea înregistrării prealabile. Ele includ, dar nu se limitează numai la serviciile legate de căutarea şi obţinerea accesului la conţinutul utilizatorului, precum şi orice altă informaţie sub formă de text, material video, imagine şi altele folosite în site-ul web Getlokal, precum şi alte servicii oferite utilizatorilor neînregistraţi ai site-lui Getlokal.

2.3. Unele din serviciile livrate pot fi folosite numai după ce utilizatorul a efectuat înregistrarea prealabilă şi şi-a creat profilul de utilizator (profil personal sau de firmă). Ele includ, dar nu se limitează numai la serviciile care asigură suprafaţă liberă de disc a serverului Getlokal pe care utilizatorul o poate folosi pentru publicarea de informaţie sub formă de imagini, text, material video şi altele (conţinutul de utilizator), crearea profilului de utilizator, conform criteriilor Getlokal; precum şi alte servicii oferite utilizatorilor înregistraţi în site.

2.4. Serviciile oferite nu includ computer sau altă utilare (dispozitive de conectare pentru accesul la internet), precum şi legătură pentru transmiterea de pachete informaţionale între utilizatorul respectiv şi pagina web, necesare pentru primirea accesului la site-ul web Getlokal. Getlokal nu poartă răspundere dacă utilizatorul nu poate primi accesul, pentru probleme care nu sunt sub controlul Getlokal (hardware, software, problemă, probleme cu legătura internet şi altele).

2.5. Având în vedere faptul că serviciile livrate de Getlokal sunt diversificate şi în permanenţă cresc şi se modifică în scopul perfecţionării; numărul, caracteristicile serviciilor şi regimul de livrare al serviciilor (gratis, prin crearea profilului şi prin creare de profil şi plată), pot fi modificate în orice moment de către Getlokal.

 

III. Acordul cu condiţiile de folosire a site-lui

 

3.1. Prezentele condiţii de utilizare se aplică în relaţiile dintre Getlokal şi utilizatorii înregistraţi. Ele sunt aplicabile şi în relaţiile dintre Getlokal şi utilizatorii neînregistraţi, caz în care, drepturile utilizatorilor se limitează doar la serviciile indicate în art.2.2.

3.2. Textul prezentelor condiţii de utilizare se află la dispoziţie în internet, la următoarea pagină de internet http://www.getlokal.ro/en/page/terms-of-use în format ce permite păstrarea şi reproducerea acestuia. La fiecare pagină a site-lui Getlokal, se află o redirecţionare către pagina ce conţine condiţiile de utilizare. Cu fiecare folosire a serviciilor şi resurselor informaţionale a site-lui Getlokal, inclusiv prin accesarea paginii site-lui web Getlokal sau accesarea oricărei legături de la pagina iniţială, sau oricare altă pagină a site-lui Getlokal, utilizatorul declară că a citit prezentele condiţii de utilizare, este de acord cu ele şi se obligă să le respecte. Dacă un utilizator neînregistrat nu este de acord cu una din cerinţele prezentelor condiţii de utilizare, atunci, acesta nu trebuie să utilizeze site-ul web Getlokal sau oricare ar fi din serviciile acestuia.

 

IV. Înregistrare

 

4.1. Pentru a folosi serviciile de la articolul 2.3 din prezentele condiţii de utilizare, utilizatorul trebuie să-şi creeze un profil, prin completarea formularului electronic, care este accesibil online la următoarea adresă http://www.getlokal.ro/ro/register – pentru profilul personal, sau profil de firmă – la următoarele site-uri - http://www.getlokal.ro/ro/d/userSettings/companySettings sau http://www.getlokal.ro/en/d/company/addNewCompany, şi să fie de acord cu prezentele condiţii de utilizare.

4.2. Utilizatorul trebuie să completeze toate câmpurile obligatorii în formularul de înregistrare.

4.3. Prin crearea profilului, prin marcarea câmpului „Sunt de acord cu condiţiile site-lui web de utilizare şi politica de protecţie a datelor”, prin apăsarea butonului „Înregistrare”, utilizatorul declară în mod expres pe cale electronică, conform Legii documentelor electronice şi semnăturii electronice, că a citit condiţiile de utilizare, că este de acord cu ele şi se obligă să le respecte. Prin înregistrarea în suportul electronic respectiv al serverului Getlokal sau prin standardul general de procesare tehnică, declaraţia electronică capătă statutul de document electronic conform legii amintite mai sus. Getlokal poate să întreţină arhive cu adresa IP a utilizatorului serverului său, precum şi altă informaţie necesară recunoaşterii utilizatorului şi emite copii după declaraţia electronică de comun acord cu condiţiile de utilizare, în cazul ivirii de neînţelegeri juridice.

4.4.În cazul în care un minor doreşte să se înregistreze pe site, odată cu înregistrarea, persoana respectivă declară că părinţii sau tutorii legali sunt de acord cu Termenii de Utilizare a site-ului.Înregistrarea persoanelor minore ca utilizatori înregistraţi, nu este permisă în site-ul Getlokal. Părinţii, tutorii, curatorii legali ai persoanei minore respective, poartă răspunderea pentru orice pagube cauzate firmei Getlokal sau aduse altor persoane terţe în procesul înregistrării sau utilizării serviciilor, precum şi pentru toate pagubele provocate prin declaraţia incorectă sau neautentică amintită în condiţiile de utilizare.

4.5.  Înregistrarea profilului de firmă de către persoanele juridice, se efectuează de către o persoană împuternicită juridic să reprezinte persoana respectivă pentru a o înregistra. În procesul înregistrării trebuie să declare că este împuternicit să-şi exprime acordul cu condiţiile de utilizare în numele persoanei juridice respective, să efectueze acţiunile legale în fapt la utilizarea serviciilor accesibile pagina profilului de firmă, în numele persoanei juridice respective. Dacă o persoană se prezintă ca fiind împuternicit de persoana juridică respectivă, fără să fie aşa, persoana care a efectuat înregistrarea datorează compensaţie pentru toate daunele aduce persoanei juridice, aduse site-lui Getlokal sau oricărei persoane terţe.

4.6. La completarea câmpurilor din formularul electronic de înregistrare, utilizatorul se obligă să introducă datele sale complete şi autentice, respectiv – datele autentice ale persoanei juridice, precum şi orice alte date cerute de formularul de înregistrare respectiv. Orice fel de modificări în datele amintite mai sus, se prezintă în termen de 7 (şapte) zile de la modificarea acestora. Utilizatorul garantează că informaţia prezentată în momentul înregistrării este autentică, completă şi exactă, şi că în cazul modificării acestora, le va actualiza la timp. În cazul prezentării de informaţie falsă, Getlokal are dreptul de a întrerupe sau de a opri livrarea serviciilor şi înregistrarea utilizatorului, fără înştiinţarea prealabilă. În acest caz, întreruperea livrării serviciilor, automat se consideră şi ca întreruperea contractului.

4.7. Înaintea executării declaraţiei din art.4.2, utilizatorul poate să modifice informaţia din formularul de înregistrare fără limitare.

4.8. În cazul refuzului livrării informaţiei definită ca obligatorie, Getlokal are dreptul de a refuza înregistrarea.

 

V. Înregistrarea prin Facebook Connect

 

5.1. În afara completării formularului electronic de înregistrare, utilizatorul se poate înregistra în site şi prin profilul din reţeaua socială Facebook, serviciul Facebook Connect. În acest caz, întreaga, sau o parte din informaţia necesară înregistrării, va fi trimisă direct din profilul utilizatorului din Facebook şi va fi primită de către Getlokal. Prin înregistrarea în site prin Facebook Connect, Utilizatorul îşi dă acordul ca informaţia sa din profilul din Facebook să fie disponibilă şi altor reţele (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, precum şi oricărei alte persoane care participă la serviciile  livrate de site-ul facebook.com şi care prelucrează datele utilizatorului Getlokal.

5.2. Serviciul Facebook Connect nu este serviciu oferit de Getlokal. La folosirea acestui serviciu, utilizatorii trebuie să respecte condiţiile şi regulile aplicabile serviciului respectiv şi politica de confidenţialitate şi procesarea datelor personale. Folosirea serviciului Facebook Connect nu se stabileşte şi nu este supusă prezentelor condiţii de utilizare. Facebook Connect se poate folosi numai pentru înregistrarea de profil personal, nu şi pentru profil de firmă.

 

VI. Încheierea contractului

 

6.1. Contractul încheiat între cele două părţi intră în vigoare prin darea de acord, conform Capitolului IV şi Capitolului V. Contractul se încheie în limba engleză. Prin acordul cu prezentele condiţii de utilizare, utilizatorul îşi acordul ca comunicarea să poată fi efectuată şi prin e-mail.

6.2. Imediat după încheierea contractului, Getlokal va confirma primirea acordului de la art.4.3, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail  (de identificare) a utilizatorului, ce va conţine numele, numărul de înregistrare şi detaliile referitoare la contractul cu Getlokal, precum şi un link de trimitere la textul cu prezentele condiţii de utilizare şi politica de protecţie a datelor personale ale site-lui Getlokal, precum şi un link de confirmare a înregistrării.

6.3. Termenul contractului, este:

6.3.1. pentru utilizatorii neînregistraţi – până la încheierea serviciilor utilizare;

6.3.2. pentru utilizatorii înregistraţi – pe perioadă nelimitată, până la încheierea serviciilor, conform prezentelor condiţii de utilizare.

 

VII. Profilul utilizatorului

 

7.1. Profilul de utilizator se activează şi este accesibil utilizatorului înregistrat, în urma confirmării înregistrării, după accesarea link-ului amintit în art.6.2.

7.2. Informaţia livrată în profil de către utilizatorul înregistrat, trebuie să fie autentică, exactă şi să nu inducă în eroare.

7.3. Utilizatorul înregistrat se obligă să nu-şi dezvăluie parola în faţa altor persoane terţe şi să înştiinţeze imediat Getlokal, dacă în profil au intrat şi alte persoane, precum şi dacă există o asemenea posibilitate. Utilizatorul înregistrat se obligă să ia toate măsurile pentru a-şi proteja parola şi este răspunzător în totalitate de toate acţiunile efectuate de el sau de alte persoane terţe.

7.4. Getlokal nu este dator să confirme sau să poarte răspundere de autenticitatea informaţiei livrate de utilizatorul înregistrat la efectuarea înregistrării sau la utilizarea serviciilor, nici dacă numele unei persoane juridice lezează drepturile altor persoane terţe, inclusiv pentru drepturile asupra numelui sau alte drepturi private, dreptul de denumire comercială (de firmă), drepturile de marcă sau proprietate intelectuală.

7.5. Profilul de firmă, este profilul de utilizator înregistrat de un utilizator care este meşteşugar, care lucrează în cont propriu sau nu, în această calitate sau în numele utilizatorului – persoană juridică, în scopul de aşi prezenta activitatea. Înregistrarea unui profil de firmă se poate face numai în urma unei înregistrări de profil personal de către persoana care completează formularul de înregistrare, conform clauzelor din capitolele IV şi VIII. Indiferent de cele prezentate mai sus, profilul de firmă reprezintă un profil independent de utilizator.

 


VIII. Servicii livrate

 

8.1. Serviciile livrate de către Getlokal, prin site-ul web Getlokal, reprezintă servicii informaţionale, conform legii comerţului electronic din Bulgaria. Serviciile concrete, conţinutul acestora, condiţiile de livrare şi preţurile de utilizare (dacă există asemenea), se află publicate în site-ul web Getlokal.

8.2. Getlokal pune la dispoziţie accesul liber la propriul site (conform protocolul cu HTTP), gratis pentru utilizarea personală, indiferent dacă utilizatorul are înregistrare conform art.2.3 din prezentele condiţii de utilizare, pentru următoarele resurse şi servicii:

8.2.1. accesul la surse de informaţie, inclusiv text, grafică, materiale audio şi video, bază de date şi altele, dezvoltate de către Getlokal, partenerii sau alţi utilizatori, şi publicate în site-ul web Getlokal, inclusiv, dar fără să se limiteze, la:

8.2.1.1. directoriu Getlokal: baza date ce conţine informaţie despre locuri (comercianţi, specialişti liber practicanţi, alţi furnizori, obiecte comerciale, cluburi, restaurante, obiecte remarcabile şi multe altele);

8.2.1.2. opiniile despre locuri şi evenimente, ale utilizatorilor site-lui Getlokal;

8.2.2. posibilitate de căutare şi accesul la resurse informaţionale în site-ul Getlokal, prin anumite cuvinte cheie sau criterii ale utilizatorilor;

8.2.3. alte servicii şi resurse accesibile utilizatorilor neînregistraţi.

8.3. utilizarea unor anumite servicii, este accesibilă numai prin înregistrarea prealabilă şi crearea unui profil de utilizator. Altfel de servicii, sunt:

8.3.1. posibilitatea ca un utilizator înregistrat să-şi creeze un profil de utilizator, după criterii stabilite de Getlokal, să publice informaţie privată, să împărtăşească opinii despre locuri şi evenimente care au fost prezentate de site-ul Getlokal, să împărtăşească materiale de la alţi utilizatori, să redacteze materialele pe care le-a publicat singur, să facă aprecieri despre alte locaţii (profiluri de firmă), despre care să publice numai opinii.

8.3.2. alte servicii oferite utilizatorilor înregistraţi, de către site-ul Getlokal.

8.4. Unele servicii pot fi utilizate numai prin profilul personal, iar altele – prin profilul de firmă. Aceste servicii sunt stabilite în prezentele condiţii de utilizare şi/ sau site-urile web Getlokal, care livrează informaţia.

8.5. Serviciile care oferă posibilitatea livrării de informaţie despre, şi efectuarea de reclamă de către anumite persoane juridice, comercianţi, specialişti liber practicanţi, precum şi despre evenimente, sunt accesibile numai profilurilor de firmă înregistrate şi active. Înregistrarea unui profil de firmă se poate face numai după alegerea locului din directoriul Getlokal sau prin introducerea locului împreună cu înregistrarea, dacă nu fost deja făcut. Ca utilizator înregistrat – deţinătorul profilului de firmă, se consideră persoana juridică indicată, comerciant, specialist liber practicant ş.a.m.d., a cărei nume a fost indicat la înregistrare.

8.6. Profilul de firmă poate fi întreţinut şi conţinutul de utilizator poate fi publicat în numele proprietarului, de către:

8.6.1. persoana care a efectuat înregistrarea iniţială, conform condiţiilor din art. 4.3., 4.5 şi 4.6. (Administratorul principal), şi

8.6.2. orice altă persoană după înregistrare, după aprobarea administratorului principal, conform 8.6.1.

8.7. Administratorul principal şi administratorii au acces la partea administrativă, ceea ce le permite redactarea conţinutului profilului, folosindu-şi numele de utilizator şi parolele unice. Fiecare acţiune/ redactare efectuată de aceştia după intrarea în partea administrativă a profilului, se consideră ca fiind din partea deţinătorului profilului. Administratorul principal poate în orice moment să retragă drepturile altor administratori, caz în care, numele de utilizator şi parola acestui administrator sunt dezactivate, după care nu mai au acces la partea administrativă a profilului.

8.8. Numai conţinutul de utilizator ce are legătură cu un profil concret, poate fi publicat tematic în profil.

8.9. Profilul de firmă publicat în Getlokal, poate să primească rating, ce poate fi vizualizat împreună cu restul informaţiei. Acest lucru este accesibil la pagina Getlokal şi se întemeiază pe rezultatul statistic mediu dat de utilizatorii înregistraţi, care au împătăşit opinii despre profilul firmei.

Rezultatul (Rangul) unui profil de firmă se dă pe scara între 1 şi , după cum urmează:

(5 stele) – Excelent

(4 stele) – Foarte bun

(3 stele) – Bun

(2 stele) – Mediu

(1 stele) – Slab

8.10. Getlokal, la fel, oferă servicii de reclamă plătite pentru utilizatorii săi înregistraţi, cu posibilită auxiliare de prezentare şi promovare a activităţii lor desfăşurate şi a profilului, conform condiţiilor, în condiţiile generale de reclamă în site-ul web Getlokal.

8.11. Profilul personal poate fi folosit numai în scopuri private, necomerciale. Pentru evitarea oricărei urme de îndoială, profilul personal nu poate fi folosit pentru nici-un scop de reclamă. Opiniile referitoare la locuri sau profilele de firmă, pot fi împărtăşite numai prin profilul personal.

 

IX. Drepturile şi obligaţiilor

 

9.1. Fiecare utilizator adre dreptul la accesul online la serviciile oferite de site-ul web Getlokal, confirm cerinţelor de acces stabilite de Getlokal.

9.2. Fiecare utilizator are dreptul să publice conţinutul de utilizator în site în locurile prevăzute pentru asta, folosind instrumentele puse la dispoziţie (forume pentru postarea de fişiere, forume pentru urcarea de informaţie şi aşa mai departe), în conformitate cu cerinţele prezentelor condiţii de utilizare, precum şi în concordanţă cu site-urile respective unde sunt accesibile aceste instrumente.

9.3. Utilizatorul are dreptul la accesul la conţinutul de utilizator, precum şi la alt conţinut publicat în site-ul Getlokal, numai în scopul folosirii personale, folosind funcţionalităţile obişnuite ale site-lui Getlokal. Accesul la conţinutul multimedia de utilizator (înregistrări şi fişiere audio şi video), poate fi efectuat numai prin “streams” – transmiterea unui flux stabil de semnale audio şi video prin internet, prin site-ul Getlokal până la dispozitivul utilizatorului, ceea ce permite utilizatorului să privească şi să asculte înregistrări video şi audio în timp real, în acest fel nu române o copie în timp, ci descărcare; iar difuzare sau o păstrare pentru vizionarea mai târzie în timp, nu este posibilă, cu excepţia cazului în care Getlokal acordă în mod expres acest drept, de exemplu buton sau un link de descărcare al fişierului respectiv.

9.4. Utilizatorul se obligă în cazul utilizării serviciilor oferite de Getlokal, să nu publice în site şi să nu împărtăşească cu alte persoane terţe conţinutul de utilizator – informaţie, date, text, sunet, fişiere, software, video, fotografii, grafic, materiale audio, comunicare, alt fel de conţinut, sau link-uri către conţinut, care:

9.4.1. intră în contradicţie cu legile bulgăreşti, legislatura străină aplicabilă, prezentele condiţii de utilizare, etica internetului, regulile bunei conduite şi moralului;

9.4.2. nu este proprietatea acestuia sau asupra căruia nu deţine drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia cazului în care are permisiunea deţinătorului drepturilor;

9.4.3. reprezintă secret comercial sau de serviciu, sau altă informaţie confidenţială, a cărui dezvăluire este interzisă prin contract, lege sau prin act al unui organ de stat sau municipal competent;

9.4.4. conţine informaţie despre parolele şi informaţia de intrare în site-ul altor persoane, fără permisiunea prealabilă a acestora, precum şi software pentru obţinerea acestor date;

9.4.5. conţine date personale ale persoanelor terţe sau alt tip de informaţie protejată de lege, în afara cazului în care se află în concordanţă cu toate cerinţele de protecţie, procesare şi utilizare aplicabile;

9.4.6. demonstrează sau îndeamnă la violenţă asupra oamenilor sau animalelor, umilire, ameninţarea vieţii şi integrităţii corporale a oamenilor şi animalelor;

9.4.7. prezintă incidente, accidente grele sau crime, precum şi jertfe ale accidentelor, incidentelor sau crimelor;

9.4.8. au conţinut pornografic sau sexual;

9.4.9. prezintă sau îndeamnă la discriminare de sex, rasă, naţionalitate, etnie, cetăţenie, origine, religie sau credinţă, educaţie, convingeri, apartenenţă politică, stare privată sau socială, handicap, vârstă, orientaţie sexuală, stare familială, patrimoniu sau altele, sau dacă răspândeşte ideologii nedemocratice;

9.4.10. ofensează buna reputaţie, onoarea şi demnitatea altor persoane;

9.4.11. îndeamnă la schimbarea cu forţa a regimului de stat, săvârşirea de infracţiune, violenţă sau trezirea de ură, întemeiate pe rasă, etnie sau religie;

9.4.12. prezintă sau îndeamnă la un comportament care ameninţă protecţia mediului înconjurător;

9.4.13. conţine informaţie ce îndeamnă la săvârşirea de acte de terorism sau informaţie referitoare la terorism;

9.4.14. încalcă drepturile de proprietate sau lezează interesele altor persoane terţe;

9.4.15. au conţinut neclar şi calitate proastă;

9.4.16. depăşesc dimensiunea maximală admisă, care este stabilită la paginile site-lui Getlokal;

9.5. Utilizatorul se obligă să nu folosească conţinut de utilizator sau un alt conţinut în site, care a fost postat printr-o tehnologie sau dispozitiv diferite de cele asigurate de site-ul Getlokal, în funcţionalitatea lor obişnuită.

9.6. Utilizatorul se obligă:

9.6.1. să nu efectueze acţiuni rău intenţionate în cadrul condiţiilor de utilizare;

9.6.2. să nu folosească, să nu facă copii sau să răspândească un conţinut de utilizator postat de alţi utilizatori, sau alt tip de conţinut din site-ul Getlokal, în scopuri comerciale;

9.6.3. să nu participe în campanii politice sau propagandă religioasă;

9.6.4. să nu folosească metode care să provoace încărcarea nedorită a altor conţinuturi de utilizator, cum sunt ferestrele „legături oarbe” sau altele;

9.6.5. să nu se prezinte drept altă persoană, reprezentant împuternicit al altei persoane, persoane terţe în legăturile cu anumită grupă de persoane, sau să ducă în eroare în alt mod Getlokal;

9.6.6. să înştiinţeze imediat site-ul Getlokal în cazul săvârşirii de infracţiune sau descoperirii unei infracţiuni la folosirea serviciilor livrate;

9.6.7. să înştiinţeze site-ul Getlokal la descoperirea unor fişiere defecte, în scopul eliminării acestora;

9.7. Utilizatorul înregistrat poate în orice moment să întrerupă folosirea serviciilor site-lui Getlokal, prin anularea înregistrării în site-ul Getlokal. Contractul între ambele părţi automat se consideră încheiat, în momentul anulării de către utilizator a înregistrării, iar Getlokal va opri accesul acestuia la profilul de utilizator. Getlokal are dreptul să oprească accesul şi altor utilizatori la conţinutul de utilizator, precum şi să dea jos din server orice fel de conţinut postat de utilizator.

 

X. Drepturi și obligații Getlokal

 

10.1. Getlokal nu are obligaţia şi nici capacitatea obiectivă de a controla modul în care utilizatorii folosesc serviciile site-lui Getlokal, şi nu poartă răspundere de conţinutul de utilizator şi nici de acţiunile utilizatorilor referitoare la folosirea serviciilor. Getlokal nu este dator să verifice informaţia ce se păstrează în servere şi devine accesibilă în procesul de folosire a serviciilor, sau să caute fapte sau circumstanţe care denotă activităţi ilegale din partea utilizatorilor la folosirea serviciilor.

10.2. Getlokal stochează informaţia, materialele şi resursele postate de utilizatori, conform cerinţelor şi legislaturii în vigoare, şi îşi rezervă dreptul de a le preda organelor autorizate la cerere, conform procedurii în vigoare.

10.3. Getlokal se obligă asigute folosirea normală a serviciilor de către utilizatori. Cu toate astea, Getlokal nu garantează că informaţia accesibilă în site, inclusiv informaţia utilizatorilor, este completă, autentică şi fără greşeli.

10.4. Getlokal are dreptul, fără obligaţie, să întrerupă, limiteze sau să modifice serviciile oferite utilizatorilor săi la libera alegere şi fără înştiinţare. Dacă apreciază că un utilizator încalcă legislatura bulgărească prin comportamentul său, referitor la condiţiile de folosire sau la drepturile şi interesele unor persoane terţe, Getlokal îşi rezervă dreptul de a se adresa organelor respective.

10.5. Getlokal are dreptul, fără obligaţie, să întrerupă sau să limiteze accesul la un anumit conţinut de utilizator la libera alegere şi fără înştiinţare, să îl elimine parţial sau total din servere, dacă va stabili că acest conţinut nu este în concordanţă cu legislatura bulgărească, cu prezentele condiţii de utilizare sau cu drepturile şi interesele altor persoane terţe.

10.6. Getlokal îşi rezervă dreptul, la libera alegere şi fără înştiinţare, să întrerupă accesul la un conţinut de utilizator, dacă împotriva acestuia au fost trimise plângeri sau dacă acest utilizator încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Accesul la conţinut se întrerupe, până la soluţionarea neînţelegerilor de către organele respective. La primirea unui ordin din partea organelor de stat referitor la conţinutul de utilizator, Getlokal are dreptul de a întrerupe accesul fără înştiinţarea prealabilă, precum şi să întreprindă alte acţiuni conform ordinului.

10.7. Getlokal nu se obligă să stocheze sau să restabilească conţinutul de utilizator sau alt fel de informaţie a utilizatorului, dacă au fost şterse de către utilizator, de către Getlokal sau de o altă persoană terţă, indiferent de motivele ştergerii.

10.8. Getlokal are dreptul să posteze oriunde la paginile site-lui web, inclusiv la paginile profilelor personale şi de firmă, link-uri, bannere de reclamă şi orice fel alte mesaje comerciale despre mărfuri şi servicii, oferite de Getlokal sau alte persoane. Getlokal nu poartă răspundere de conţinutul şi conformitatea mesajelor comerciale, precum şi de conţinutul site-urilor sau altor resurse informaţionale, către care link-urile redirecţionează. Getlokal nu poartă răspundere pentru cantitatea, calitatea, valabilitatea şi siguranţa mărfurilor şi serviciilor oferite de firmele incluse în baza de date on-line, sau de cele care îşi fac reclamă prin intermediul mesajelor comerciale la paginile site-lui web sau a altor site-uri web, la care sunt redirecţionate prin link-uri, precum şi de integritatea şi autenticitatea informaţiei ce se conţine în mesajele comerciale.

10.9. Getlokal are dreptul să trimită mesaje comerciale nesolicitate utilizatorilor înregistraţi, în scopul livrării de informaţie sau reclamarea produselor şi/ sau serviciilor proprii sau alte altor persoane terţe. Are dreptul să efectueze anchete cu diferită tematică, sondaje de opinii şi aşa mai departe. Prin acceptarea şi acordul cu prezentele condiţii de utilizare, utilizatorul este de acord să primească de la Getlokal mesaje comerciale nesolicitate.

10.10. Getlokal are dreptul fără înştiinţare să dezactiveze parola de acces la un profil de utilizator, în cazul în care apreciază că utilizatorul încalcă legislaţia bulgară, prezentele condiţii de utilizare sau drepturile şi interesele altor persoane terţe. În asemenea cazuri, Getlokal are dreptul să anuleze înregistrarea utilizatorului şi să şteargă din server întreaga informaţie pe care utilizatorul a postat-o. Contractul încheiat cu utilizatorul, automat se consideră ca anulat în momentul anulării înregistrării.

10.11. La primirea informaţiei care presupune că utilizatorul poate săvârşi o infracţiune sau o contravenţie administrativă, Getlokal are dreptul să se adreseze organelor autorizate, să le ofere sprijinul necesar şi orice fel de informaţie şi materiale necesare conform procedurii, ce ar putea ajuta la identificarea infractorului sau dovedirea infracţiunii sau contravenţiei administrative.

10.12.  Getlokal îşi rezervă dreptul de a întrerupe accesul la servicii, în urma unei înştiinţări făcute prin publicarea unui mesaj la paginile respective ale site-lui Getlokal şi/ sau în profilul de utilizator al utilizatorului înregistrat.

 

XI. Proprietate intelectuală

 

11.1. La urcarea unu material video, fotografii, text sau alt tip de material (conţinut de utilizator) în site-ul Getolkal, utilizatorul înregistrat dă dreptul site-lui Getlokal să folosească, înregistreze, stocheze şi să răspândească public materialul în internet, inclusiv şi să ofere accesul la el oricând al unui număr nelimitat de persoane, pentru nevoile şi în legătură cu livrarea serviciilor ce fac obiectul prezentelor condiţii de utilizare, fără limitare teritorială (în întreaga lume).

11.2. Dreptul amintit în paragraful precedent rămâne în vigoare atât timp cât conţinutul utilizatorului rămâne în server-ul Getlokal, precum şi o anumită perioadă de timp după expirare. Acest lucru reprezintă dreptul de a folosi conţinutul de utilizator în scopul reclamării şi popularizării firmei Getlokal şi a site-lui Getlokal în alte medii şi/ sau în modul de a se vorbi despre Getlokal, incluzând şi dreptul de a da sub licenţă altor medii conţinutul utilizatorului, în scopul dezvoltării activităţii Getlokal. Prin acceptarea prezentelor, utilizatorul declară că este proprietarul drepturilor de autor sau că deţine dreptul de a folosi informaţia, ceea ce conţine dreptul de a da sub licenţă utilizarea materialului respectiv şi că a obţinut legal acest drept. La fel, declară că postarea acestui material la paginile site-lui Getlokal şi folosirea acestuia, nu încalcă drepturile altor persoane terţe, conform prezentelor condiţii de utilizare. Utilizatorul declară că a primit acordul de la fiecare persoană în parte, descrisă în conţinutul utilizatorului, care într-un fel sau altul este prezentă în materialul postat.

11.3. Prin postarea de materiale în site-ul getlokal, utilizatorii înregistraţi sunt de acord şi oferă dreptul tuturor utilizatorilor înregistraţi şi neînregistraţi, de a avea acces la materialele postate de ei. Au dreptul de a le reproduce, drept oferit de Getlokal prin serviciile fără graniţe teritoriale (pentru întreaga lume). Drepturile din acest paragraf rămân în vigoare pe perioada în care conţinutul este postat în site, precum şi o anumită perioadă după asta.

11.4. Prin postarea materialelor în site-ul Getlokal, utilizatorii înregistraţi oferă dreptul site-lui de a le vizualiza în profilurile de utilizator ale altor utilizatori înregistraţi, precum şi să le folosească în imagini grafice, formate de reclamă şi altele, la desig-ul paginii web Getlokal, unde conţinutul se vizualizează.

11.5. La folosirea serviciilor, utilizatorul este acces la conţinutul diversificat şi resursele ce fac obiectul drepturilor de autor ale site-lui Getlokal, ale altor utilizatori sau ale altor persoane enumerate. Utilizatorul are acces la conţinut în scopul folosirii personale, conform condiţiilor, şi nu are dreptul să le înregistreze, stocheze, reproducă, înlocuiască, adapteze şi răspândească public, cu excepţia cazului în care deţine acordul expres al deţinătorului drepturilor de autor.

11.6. Utilizatorul se obligă să nu creeze probleme la funcţionarea obişnuită a aplicaţiilor tehnice sau de software instalate în site de către Getlokal, în scopul prevenirii restricţionării folosirii conţinutului site-lui, lucru care este în contradicţie cu prezentele condiţii de utilizare. Copierea şi folosirea conţinutului de utilizator, intră în contradicţie cu prezentele condiţii de utilizare.

11.7. Utilizatorul înregistrat este răspunzător de legitimitatea conţinutului de utilizator publicat sau accesibil, de folosirea serviciilor de publicare a conţinutului, şi poartă consecinţele publicaţiilor făcute.

11.8. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor şi resurselor site-lui Getlokal, cu excepţia conţinutului de utilizator postat de utilizator, intră sub incidenţa Legii dreptului de autor şi ale drepturilor auxiliare. Aceste drepturi aparţin site-lui Getlokal sau altei persoane împuternicite, care sprijină

11.9. funcţionarea corectă a site-lui Getlokal şi nu pot fi folosite pentru încălcarea legislaturii în vigoare;

11.10. Dacă un utilizator consideră că i-au fost încălcate drepturile de autor sau alte drepturi, de către un alt utilizator şi doreşte să semnalizeze acest lucru, poate trimite un mesaj la următoarea adresă:

 

Getlokal Bulgaria

Str. „Balşa” № 1, bl.9, et.4

Sofia, 1408

E-mail: privacy[at]getlokal[dot]com (Adresa de e-mail este scrisă astfel pentru a ne proteja de spam: te rugăm să înlocuiești [at] cu ‘@’și [dot] by ‘.’)

 

Înştiinţarea despre o presupusă contravenţie, trebuie făcută în scris şi trebuie să conţină cel puţin următoarele:

 

a) semnătura (se poate şi semnătură electronică) a persoanei sau a persoanei împuternicite, care deţine dreptul care se presupune că a fost încălcat;

b) împuternicirea, dacă înştiinţarea fost făcută de către împuternicit;

c) menţionarea conţinutului de utilizator care se presupune că a fost încălcat (dacă sunt cateva materiale – o listă amănunţită cu toate materialele), precum şi adresa URL, care să permită site-lui Getlokal sa identifice conţinutul de utilizator;

d) orice informaţie importantă pentru Getlokal, cu privire la persoana care a depus înştiinţarea: numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail;

e) declaraţie din partea persoanei care a depus înştiinţarea, precum că presupusa folosire a conţinutului de utilizator nu a fost permisă de către deţinătorul drepturilor, reprezentaţii acestuia, alţi agenţi, sau de către lege;

f) declaraţie că informaţia cuprinsă în înştiinţare este autentică şi că persoana care a scris declaraţia, acţionează în calitate de proprietar al dreptului care se presupune că a fost încălcat, sau este o persoană împuternicită a acestuia.

Getlokal, la propria apreciere, se obligă cu efectuarea acţiunilor prevăzute în prezentele condiţii de utilizare.

 

11.11. Dacă un utilizator înregistrat consideră că accesul la conţinutul de utilizator publicat de el îi este restricţionat ilegal, are dreptul să trimită o înştiinţare site-lui Getlokal, conform art.11.8. După primirea înştiinţării, Getlokal o va retrimite utilizatorului care a completat înştiinţarea de la art.11.8, iar la propria apreciere ca acţiona conform prezentelor condiţii de utilizare.

 

XII. Răspundere

 

12.1. Getlokal nu poartă răspundere pentru informaţia accesibilă în site-ul Getlokal, stocată sau accesibilă conform celor prevăzute mai jos. Getlokal nu oferă nici-un fel de limite în răspundere, protecţia sau natura serviciilor livrate.

12.2. Getlokal are grija ca informaţia accesibilă din site întotdeauna să fie exactă şi actuală, dar nu garantează pentru autenticitatea şi integritatea conţinutului şi nu se angajează cu termene de actualizare a informaţiei, cu excepţia cazurilor în care in site-ul Getlokal nu este prevăzut altfel. Prin acceptarea condiţiilor de utilizare, utilizatorul declară că poartă în totalitate răspunderea de riscul folosirii serviciilor, iar Getlokal nu poartă răspundere pentru nici-un fel de pagube ivite în urma folosirii serviciilor utilizatorului, cu excepţia cazului în care aceste pagube nu sunt provocate în mod intenţionate de către Getlokal sau ca urmare a neglijenţei.  

12.3. Getlokal nu poartă răspundere pentru pagubele provocate de software-ul, hardware-ul, dispozitivele şi utilarea utilizatorului şi nici pentru pierderea datelor în urma postării materialelor sau folosirii serviciilor site-lui Getlokal.

12.4. Getlokal nu poartă răspundere pentru imposibilitatea de a livra servicii din motive care nu pot fi controlate – situaţii de forţă majoră, evenimente întâmplătoare, probleme cu reţeaua globală,  precum şi în cazul accesului care nu fost permis sau amestecului altor persoane terţe în funcţionarea sistemului informaţional sau servere-le Getlokal.

12.5. Prin acceptarea prezentelor condiţii de utilizare, utilizatorul declară că înţelege posibilitatea de a exista întreruperi sau alte tipuri de probleme cu internetul pentru site-ul Getlokal, ce pot apărea indiferent de grijile depuse de Getlokal. Utilizatorul declară că nu va căuta nici un fel de despăgubiri pentru pierderi economice, pentru nici-un de pagube sau deranj.

12.6. Getlokal nu poartă răspundere pentru accesul, calitatea, siguranţa sau valabilitatea unei destinaţii concrete, nici pentru siguranţa produselor şi conţinutul serviciilor oferite utilizatorului prin informaţia publicată în profilul de firmă din site-ul Getlokal sau în conţinutul de utilizator, prin publicarea în site-ul Getlokal de link-uri, bannere de reclamă sau mesaje de vânzare de produse şi servicii livrate de persoane terţe, sau alte fel de mesaje ce ajung la adresa de e-mail a utilizatorului pe care a indicat-o la înregistrare.

Getlokal nu poartă răspundere pentru activităţile ilegale ale altor persoane terţe, care sunt în afara controlului Getlokal, sau pentru pentru ivirea, garantarea, executarea, modificarea şi întreruperea obligaţiilor asumate, referitoare la serviciile livrate de persoane terţe şi nu poartă răspundere pentru pagubele provocate ca urmare ale acestor relaţii.

12.7. Părţile se înţeleg ca Getlokal să nu poarte răspundere în cazul imposibilităţii de a asigura accesul la servicii sau în cazul livrării de servicii cu o calitate mai proastă, în urma efectuării de către Getlokal de teste asupra utilării, legăturilor, reţelelor şi altele, în scopul optimizării serviciilor livrate. În asemenea cazuri, Getlokal va înştiinţa în prealabil utilizatorii referitor la imposibilitatea temporară aşteptată de a livra serviciile, sau despre livrarea serviciilor cu o calitate mai proastă, prin publicarea de mesaje la site-ul Getlokal sau în alt mod adecvat.

12.8. Getlokal nu poartă răspundere pentru conţinutul de utilizator, precum şi pentru activitatea utilizatorului la folosirea serviciilor. În afară de asta, Getlokal nu poartă răspundere pentru pagubele provocate de alţi utilizatori ca rezultat al accesului acestora sau a folosirii conţinutului ce le-a fost livrat de către alt utilizator sau prin site-ul Getlokal. Getlokal nu poartă răspundere în faţa utilizatorului sau în faţa altor persoane terţe pentru pagube şi pierderi, ce s-au ivit în urma întreruperii, modificării sau restricţiei serviciilor, a ştergerii, modificării, pierderii, a unui mesaj lipsit de autenticitate sau ne integral, a materialelor sau informaţiei folosite, înregistrate sau făcută accesibil prin intermediul site-lui web Getlokal.

12.9. Getlokal nu poartă răspundere pentru pagubele sau pierderile înregistrate de utilizatori sau alte persoane terţe, ivite în urma întreruperii, modificării sau limitării serviciilor, sau ca rezultat al anulării contractului din cauza nerespectării din partea utilizatorului a prezentelor condiţii de utilizare, sau din cauza legislaturii în vigoare, nici pentru livrarea de informaţie şi sprijin sau pentru executarea unor ordine ale organelor competente.

 

XIII. Despăgubiri

 

13.1. Utilizatorul va despăgubi Getlokal sau oricare alte persoane terţe, pentru orice pagube sau pierderi provocate, sancţiuni, cheltuieli de avocatură şi alte cheltuieli judiciare, cheltuieli ivite în urma depunerilor de plângeri şi/ sau compensaţii plătite altor persoane terţe, ce au legătură cu conţinutul de utilizator sau alt tip de informaţie sau materiale, pe care utilizatorul le-a făcut accesibile altor persoane terţe, prin folosirea serviciilor în contradicţie cu legislaţia bulgară, dreptul internaţional aplicabil, prezentele condiţii de utilizare, precum şi încălcarea obligaţiilor descrise în prezentele condiţii de utilizare.

13.2. În afara celor indicate mai sus, utilizatorul se obligă să despăgubească pe Getlokal pentru orice pagube aduse, ca rezultat al folosirii serviciilor din partea altor persoane terţe, cărora utilizatorul le-a pus la dispoziţie parola, în acest fel fiind în contradicţie cu condiţiile de utilizare.

13.3. Părinţii sau tutorii persoanelor minore poartă răspunderea pentru orice fel de pagube aduse de aceştia site-lui Getlokal sau altor persoane terţe, la înregistrarea sau la folosirea serviciilor, precum şi orice fel de pagube aduse în urma prezentării de informaţie eronată în declaraţia din art.4.4.

13.4. Obligaţiile părţilor conform prezentului Capitol XIII din condiţiile de utilizare, vor rămâne în vigoare şi în urma anulării contractului cu utilizatorul, inclusiv şi după ce site-ul web Getlokal nu va mai exista.

 

XIV. Anularea înregistrării. Anularea contractului

 

14.2. Anularea înregistrării profilului de firmă prin dezactivarea din profilul de utilizator respectiv, nu înseamnă că locul respectiv va fi şters şi din baza de date a site-lui Getlokal (directoriul Getlokal). În cazul dezactivării profilului de firmă din site-ul Getlokal, va fi şters numai conţinutul de utilizator publicat de proprietarul profilului, dar nu şi informaţia publicată în web site de către Getlokal sau de alţi utilizatori înregistraţi. Pentru a nu exista dubii – anularea unui anumit profil de firmă nu va duce şi la ştergerea opiniilor şi a rating-ului locului respectiv, publicate de alţi utilizatori înregistraţi.

14.3. În afara cazurilor descrise până aici în prezentele condiţii de utilizare, contractul între părţi va fi anulat şi în prezenţa a cel puţina una, din următoarele circumstanţe:

14.3.1. Întreruperea activităţii firmei Getlokal sau a întreţinerii site-lui web Getlokal;

14.3.2. Prin acordul comun al ambelor părţi;

14.3.3. În alte cazuri prevăzute de lege.

14.4. În cazul anulării contractului indiferent de motive, Getlokal are dreptul imediat să oprească accesul utilizatorului înregistrat respectiv la profilul său de utilizator, să anuleze înregistrarea acestuia şi şteargă din servere întregul conţinut de utilizator pe care utilizatorul l-a postat, în concordanţă cu legislatura în vigoare. În cazul anulării unui contract, Getlokal nu poartă răspundere pentru pagubele şi pierderile pe care utilizatorul le-a provocat altor persoane terţe ca rezultat al anulării profilului de utilizator, al înregistrării sau ştergerii conţinutului de utilizator din severele site-lui web, aşa cum este prevăzut în condiţiile de utilizare, sau dacă acest lucru a fost cerut de către autorităţi.

 

XV. Modificări în condiţiile de utilizare

 

15.1. Serviciile livrate de Getlokal sunt diversificate şi sunt supuse în permanenţă completării şi modificării de către Getlokal, în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii, din punct de vedere al oricăror modificări aduse de legislatură.

15.2. În cazul în care Getlokal modifică condiţiile de utilizare, va înţtiinţa utilizatorii de acest lucru prin publicarea în site-ul Getlokal sau prin anunţuri în profilul de utilizator al utilizatorului înregistrat, prin includerea textelor modificate sau link către pagina unde acestea sunt publicate. Getlokal va da utilizatorul o perioadă de timp rezonabilă pentru a face cunoştinţă cu noile condiţii de utilizare, dar nu mai puţin de două săptămâni după publicarea modificărilor, aşa cum este descris mai sus.

15.3. Dacă în termenul indicat în art.15.2 utilizatorul nu refuză expres acceptarea modificărilor aduse condiţiilor de utilizare, modificările se consideră ca fiind acceptate de către utilizatorul înregistrat. Dacă utilizatorul înregistrat nu va accepta modificările, trebuie să trimită o înştiinţare la Getlokal, la următoarea adresă: info[at]getlokal[dot]com (adresa de e-mail este scrisă în acest mod pentru a o proteja de spam, aşa că, vă rugăm să înlocuiţi [at] cu „@”, iar [dot] – cu „.”), sau în alt mod indicat de Getlokal, atunci contractul încheiat conform art.6.1. se consideră ca anulat, din momentul în care Getlokal a primit dezacordul cu condiţiile de utilizare;

15.4. Utilizatorii neînregistraţi îşi pot exprima nemulţumirea referitoare la condiţiile de utilizare, prin întreruperea utilizării serviciilor accesibile utilizatorilor neînregistraţi.

 

XVI. Alte clauze

 

16.1. Getlokal are dreptul să strângă informaţie referitoare la utilizatori, inclusiv datele lor personale. Condiţiile Getlokal de procesare şi protejare a acestor date, şi persoanele cărora Getlokal poate să dezvăluie aceste date, sunt cuprinse în prezentele condiţii de utilizare, în politica de protecţie a datelor personale ale site-lui web Getlokal ce este parte principală din aceste condiţii şi contractul din cadrul art.6.1. Acceptând aceste condiţii de utilizare, utilizatorul declară că a luat cunoştinţă această politică şi este de acord cu ea.

16.2. În afara cazurilor în care este prevăzut altceva, declaraţiile scrise şi înştiinţările prevăzute în prezentele condiţii de utilizare şi în politica de protecţie a datelor, se consideră ca fiind valabile dacă sunt trimise prin scrisoare cu confirmare de primire, e-mail trimis prin apăsarea butonului virtual al site-lui web Getlokal, sau în alt mod asemănător, iar înştiinţarea trebuie să fie scrisă în aşa fel, încât să permită reproducerea acesteia.

16.3. Prin acceptarea prezentelor condiţii de utilizare şi prin încheierea contractului, părţile convin ca mesajele electronice între ele, să se considere ca fiind primite la intrarea în cutia adresei pe care adresatul a indicat-o, fără confirmarea suplimentară. Dacă utilizatorul a introdus o adresă de e-mail neexistentă, mesajul se consideră primit, odată cu trimiterea de către Getlokal, chiar şi dacă în fapt nu a fost primit.

16.4. Dacă o clauză din condiţiile de utilizare nu este valabilă, nu rezultă anularea contractului, a altor clauze sau a unor părţi din ele. Clauza care nu este valabilă, urmează să fie înlocuită de normele legale obligatorii din practica impusă.

16.5. Aceste condiţii de utilizare nu se vor aplica în cazul serviciilor cu drepturi specifice negociate, in afara cazului în care este prevăzut altceva.

16.6. Condiţiile de utilizare şi politica de protecţie sunt guvernate de legislatura bulgărească, iar în cazurile în care nu pot fi soluţionate în cadrul prezentelor condiţii, se va aplica legislatura bulgărească.

16.7. Toate neînţelegerile dintre părţile contractante, ivite din derularea contractului sau interpretarea acestuia, valabilitate, executarea sau întreruperea acestuia, precum şi neînţelegerile legate de adăugarea la contract de noi circumstanţe, urmează să fie soluţionate de comun acord, cu buna intenţie, prin negocieri şi cu concesii reciproce. Dacă acest lucru este imposibil, în urma termenului de o lună, litigiul va fi înaintat spre rezolvare Judecătoriei Oraşului Sofia, conform legislaturii bulgăreşti.

 

Prezenţii Termeni de Utilizare sunt adoptate prin hotărârea Managerului “Getlokal Bulgaria” S.R.L pe 31 iulie 2012, îmbunătăţite cu o decizie a Managerului “Getlokal Bulgaria” S.R.L, din datele de 30 May 2013 și 22 Iulie 2014.